سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی این کتاب در بسیاری از دانشگاه های ایران تدریس می شود. این همان کتاب ترجمه دکتر سهرابی می باشد.

Octave Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering" (3rd edition)
Download
Or
Download
Or
DownloadOctave Levenspiel, \"Chemical Reaction Engineering\" (3rd edition)
Wiley | ISBN 047125424X | 1998 Year | PDF | 13,8 Mb | 688 Pages